• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงาน ป.6
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

นํ้าหมักชีวภาพช่วยปรับสมดุลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคผลผลิตของพืช เพราะนํ้าหมักชีวภาพมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี นอกจากนี้ นํ้าหมักชีวภาพยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทําความสะอาดห้องนํ้า ซึ่งการนําไปใช้จะมีอัตราส่วนในการผสมที่แตกต่างกันไป