การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

นํ้าหมักชีวภาพช่วยปรับสมดุลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคผลผลิตของพืช เพราะนํ้าหมักชีวภาพมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี นอกจากนี้ นํ้าหมักชีวภาพยังมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทําความสะอาดห้องนํ้า ซึ่งการนําไปใช้จะมีอัตราส่วนในการผสมที่แตกต่างกันไป

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com