การทำธุรกิจ

คำถามกระตุ้นความคิด

เพราะอะไรการประกอบธุรกิจต่างๆ จึงมีความสําคัญต่อคนในชุมชน

นักเรียนคิดว่า ถ้าขาดปัจจัยในการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง การประกอบธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com