การทำธุรกิจ

คำถามกระตุ้นความคิด

เพราะอะไรการประกอบธุรกิจต่างๆ จึงมีความสําคัญต่อคนในชุมชน

นักเรียนคิดว่า ถ้าขาดปัจจัยในการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง การประกอบธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com