การติดตั้งและประกอบของใช้ภายในบ้าน(การงาน ป.6)

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ประกอบของใช้ภายในบ้านได้

สาระสำคัญ

การประกอบหรือติดตั้งของใช้ภายในบ้านจะต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและเกิดความปลอดภัย

การศึกษาเรื่องงานช่างจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

กิจกรรมใบงานที่4.2 มีคะแนน 10 คะแนน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com