การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สมบัติภายในบ้าน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้ารู้จักวิธีการใช้งานอย่างระมัดระวังและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

เนื้อหาการศึกษา การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพ แล้วตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้
  • จากภาพเป็นห้องใดภายในบ้าน
  • เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เห็นในภาพมีอะไรบ้าง
  • เมื่อเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไร
  • ถ้าห้องที่บ้านของนักเรียนเป็นลักษณะเช่นนี้ นักเรียนจะทำอย่างไร
 1.  นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

ภายในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันมากมาย เช่น เครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้ารู้จักใช้งานอย่างระมัดระวังและดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือซื้อใหม่ได้

หลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

 1. ใช้งานอย่างระมัดระวังไม่ให้ชำรุดเสียหาย
 2. เมื่อพบว่าชำรุดเพียงเล็กน้อย ที่สามารถซ่อมแซมเองได้ให้รีบซ่อมแซมทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหากไม่มีความรู้เรื่องการซ่อมแซม ควรบอกพ่อ แม่หรือผู้ปกครอง
 3. ทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ไปพร้อม ๆ กับการปัดกวาด เช็ด ถูบ้าน
 4. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องเรือนและลักษณะงาน
 5. ศึกษาวิธีใช้และการทำความสะอาดเครื่องเรือนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตามคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
 6. จัดเก็บเครื่องเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าที่ หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ด้วยความระมัดระวัง
 1.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้านโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาษ ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยการตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • นักเรียนจะดูแลสมบัติภายในบ้านอย่างไรให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

สมบัติภายในบ้าน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้ารู้จักวิธีการใช้งาน อย่างระมัดระวัง และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com