การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ

นักเรียนรู้จักเอกสารสําคัญอะไรบ้าง

นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักเรียนได้อย่างไร

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com