แผนการทำงานบ้านที่ดี ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง แผนการทำงานบ้านที่ดี แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การวางแผนทำงานบ้านที่ดี ควรพิจารณาจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน มีการเรียงลำดับความสำคัญของงาน มีกิจกรรมที่ทุกคนในบ้านทำร่วมกันได้ ระบุวัน เวลา ผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมที่ต้องทำอย่างละเอียด ทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้ และแผนงานที่กำหนดไว้ สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง แผนการทำงานบ้านที่ดี

 1. นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์สมมุติบนกระดาน ดังนี้

“วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ แพรวาต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้าน แต่ว่าวันจันทร์ มีสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์ วันอังคารสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และยังต้องทำการบ้านส่งอาจารย์ ในวันพุธอีก แพรวาจะทำอะไรก่อนและหลังดี เพื่อน ๆ ช่วยกันวางแผนให้แพรวาหน่อยซิคะ”

 1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรหากเจอกับสถานการณ์ดังกล่าว และวิเคราะห์ว่า นักเรียนคนใดวางแผนได้ดี
 2. นักเรียนทบทวนประสบการณ์เดิม โดยตอบคำถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้
  • ถ้าต้องเดินทางไปเข้าค่ายพักแรม นักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร
 3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการทำงานบ้านที่ดี จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

แผนการทำงานบ้านที่ดี

 • เรียงลำดับความสำคัญของงาน ว่างานใดสำคัญเป็นอันดับแรก และงานใดสำคัญรองลงมา
 • ระบุวันเวลาและกิจกรรมในแผนงานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ได้ง่าย และเข้าใจตรงกัน
 • ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน โดยเลือกให้เหมาะสมกับวัย ความสนใจความสามารถ หรือเวลาว่างของผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ
 • จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงาน โดยงานที่ใช้แรงงานมากและใช้เวลาในการทำงานมาก เช่น พรวนดิน ตัดหญ้า ตักน้ำ ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ควรทำในตอนเช้าหรือทำเฉพาะวันหยุด ส่วนงานที่ใช้แรงงานน้อยและใช้เวลาทำไม่มากนัก เช่น งานปัด กวาด เช็ด ถู ควรทำทุกวัน
 • ต้องจัดสรรเวลาว่างร่วมกันหลังจากทำงานบ้านแล้ว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ดูโทรทัศน์ ออกกำลังกาย ทำสวน รับประทานอาหารเย็น
 • แผนงานที่กำหนดไว้ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • แผนงานที่กำหนดไว้ทุกคนต้องปฏิบัติได้
 1. นักเรียนคิดถึงวันหยุดที่จะถึงนี้ถ้าทุกคนในบ้านมีเวลาว่างร่วมกัน บ้านของนักเรียนมีงานบ้านอะไรบ้างที่ต้องทำ จากนั้นเขียนเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานบ้านโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • การเป็นผู้รับผิดชอบงานบ้าน ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
  • หากนักเรียนวางแผนการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวแล้ว แต่ไม่สามารถทำงานบ้านในเวลานั้นได้เพราะมีธุระกะทันหัน นักเรียนจะทำอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอด

แผนการทำงานบ้านที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติตามได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.