แบบทดสอบ บทที่ 1 บ้านงามตา ป.5

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์

ที่กี่ครั้งก็ไดเจนกว่าจะผ่าน

https://www.thaitestonline.com/test_10_on_95268.html

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com