อาชีพในชุมชน

การประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1) อาชีพรับราชการ : เป็นอาชีพที่ทํางานกับหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
2) อาชีพรับจ้าง : เป็นอาชีพที่ทํางานกับนายจ้างหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ อาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และมีสวัสดิการที่แตกต่างกันไป
3) อาชีพอิสระ : เป็นอาชีพที่มักเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งอาจทําด้วยตนเองหรือว่าจ้างให้คนอื่นร่วมทําด้วย รายได้มาจากผลกําไรที่ได้จากการทํางานโดยหักต้นทุนออกไปแล้ว
4) อาชีพเกษตรกรรม : เป็นอาชีพที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร รายได้มาจากการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพใดเลย จะส่งผลอย่างไรต่อครอบครัวและนักเรียนบ้าง

อาชีพแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันในด้านรายได้ ลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนั้น การประกอบอาชีพแต่ละอาชีพควรคํานึงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมาย เวลางานมีความเหมาะสม และพิจารณาความเสี่ยงขณะปฏิบัติงาน
เพราะงานบางอย่างอาจมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน
หรือชีวิตด้วย
ทั้งนี้ ทุกอาชีพล้วนมีความสําคัญต่อชุมชนทั้งด้านรายได้ คุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค และเศรษฐกิจ ทุกคนในชุมชนต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com