หน่วย 1 งานบ้าน ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “งานบ้าน” แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 2. การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในครอบครัว
 3. จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นความเข้าใจถึงเหตุผลของการประหยัดและมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการรักษา ควบคุม ดูแล หาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมตามความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “งานบ้าน” แล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1. บ้านที่ได้รับการดูแลทำความสะอาดเป็นประจำจะมีลักษณะอย่างไร
 2. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวทำงานบ้าน
 3. ถ้านักเรียนเห็นพี่สาวกำลังทำความสะอาดบ้านเพียงคนเดียว นักเรียนจะทำอย่างไร
 4. บ้านจะสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย สมาชิกทุกคนในบ้านต้องทำอย่างไร
 5. งานใดก็ตามที่เราทำอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ชัดเจน จะเกิดผลอย่างไร
 6. ถ้าต้องเดินทางไปเข้าค่ายพักแรม นักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร 
 7. ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มในการทำโครงงาน นักเรียนจะทำอย่างไรให้งานสำเร็จ         ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. สิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารใดบ้างในห้องครัว หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังจะเป็นอันตรายได้
 9. การจัดตู้เย็นอย่างเหมาะสมมีประโยชน์อย่างไร
 10. การบริโภคอาหารกระป๋องอย่างปลอดภัยควรสังเกตจากสิ่งใดบ้าง
 11. การใช้ผ้าปูโต๊ะ ปูโต๊ะอาหารก่อนจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างไร
 12. ถ้านํ้ายาล้างห้องนํ้าและห้องส้วมถูกผิวหนัง นักเรียนจะทำอะไรเป็นอันดับแรก
 13. ถ้ามนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรจะส่งผลดีอย่างไร

เนื้อหาหน่วย 1 งานบ้าน (13 ชั่วโมง)

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ (Google form)
 2. การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
  • งานบ้านที่นักเรียนเคยปฏิบัติ
  • ประเภทของงานบ้าน
 3. ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ
 4. มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
 5. ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 6. กระบวนการทำงานบ้าน
 7. แผนการทำงานบ้านที่ดี
 8. ทักษะการจัดการงานบ้าน
 9. การจัดห้องครัว
 10. การจัดตู้เย็น
 11. การจัดตู้อาหาร
 12. การจัดโต๊ะอาหาร
 13. การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม
 14. จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลประเมินผล

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
ง ๑.๑ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน82
ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์82
ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว82
ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า82

ภาระชิ้นงาน

 1. ชิ้นงานที่   1  เรื่อง มารยาทในการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
 2. ชิ้นงานที่   2  เรื่อง การวางแผนการทำงานบ้าน
 3. ชิ้นงานที่   3  เรื่อง จิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.