งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (การงาน ป.5)

คำถามกระตุ้นความคิด

  1. นักเรียนคิดว่าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง
  2. นักเรียนคิดว่าจะนำเศษผ้ามาทำอะไรได้บ้าง

สื่อ Digital

คำตอบอยู่ที่หน้า 45 ของหนังสือเรียน

กิจกรรม ท้ายหน่วยการเรียนรู้

  1. ให้นักเรียนตอบคำถาม จากหนังสือเรียนในหน้า 49 หัวข้อ หัวข้อ ถามมาหนูตอบได้ มีค่าคะแนน 6 คะแนน
  2. ให้นักเรียนประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาคนละ 1 ชิ้น มีค่าคะแนน 20คะแนน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com