ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคี สร้างนิสัยที่ดีต่อกัน งานบ้านที่สมาชิกทุกคน   ในครอบครัวต้องช่วยกันทำ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ งานบ้านที่ได้รับมอบหมาย และงานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมาย

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ

 1. นักเรียนสังเกตภาพสมาชิกในครอบครัวกำลังช่วยกันทำงานบ้าน แล้วร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • บุคคลในภาพกำลังทำอะไรบ้าง
  • งานใดบ้างที่นักเรียนเคยทำเหมือนกับบุคคลในภาพ
  • นักเรียนทำงานบ้านเองด้วยความเต็มใจหรือมีคนอื่นสั่งจึงจะลงมือทำ
  • ในครอบครัวของนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานบ้านหรือไม่
  • หากมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานบ้าน นักเรียนได้รับหน้าที่ใด
  • นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อได้ทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
  • การทำงานบ้านแทนสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้บ้านสะอาด แสดงถึงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ

งานบ้านที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง งานที่หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครองมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวทำตามความสนใจและความถนัด ซึ่งเหมาะสมกับวัยและความสามารถ

งานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมาย หมายถึง งานที่สมาชิกในครอบครัวช่วยทำด้วยความสมัครใจ หรือช่วยทำแทนสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ

 1. นักเรียนระดมความคิดยกตัวอย่างงานบ้านที่เคยปฏิบัติร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แล้ววิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคน ในครอบครัวต้องช่วยกันทำ โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • เพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวทำงานบ้าน

สรุปความคิดรวบยอด

งานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำร่วมกัน ช่วยให้บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย ฝึกความมีระเบียบวินัย สมาชิกในครอบครัวเกิดความรักใคร่สามัคคีกัน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com