มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีมารยาท ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกัน สร้างนิสัยที่ดี และบ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

 1. นักเรียนสังเกตภาพแม่และลูกกำลังสนทนากัน แล้วร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเห็นสิ่งใดในภาพบ้าง
  • นักเรียนคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
  • การกล่าวขอโทษเมื่อทำผิด และการให้อภัยกัน แสดงให้เห็นถึงการมีสิ่งใด
  • หากนักเรียนทำผิด นักเรียนจะทำอย่างไร
  • หากเพื่อนทำกล่องดินสอของนักเรียนหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วมาขอโทษนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไร
 1. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกี่ยงกันทำงาน
 • ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานแทนสมาชิกในครอบครัวตามความสามารถของตนเอง เมื่อเจ้าของงานเจ็บป่วยหรือต้องการให้งานเสร็จเร็วขึ้น
 • กล่าวคำ “ขอบคุณ” เมื่อผู้มีอายุมากกว่าช่วยงาน หรือ “ขอบใจ” เมื่อผู้มีอายุน้อยกว่าช่วยงานทุกครั้ง
 • กล่าวคำ “ขอโทษ” ทุกครั้งที่ทำงานผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น
 • รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน
 1. นักเรียนบอกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงมารยาทที่ดีในการทำงานบ้านกับสมาชิกในครอบครัว แล้วบันทึกเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ถ้านักเรียนเห็นพี่สาวกำลังทำความสะอาดบ้านเพียงคนเดียว นักเรียนจะทำอย่างไร     

สรุปความคิดรวบยอด

การมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว จะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และให้ความร่วมมือทำงานจนสำเร็จได้

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com