ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เนื้อหาการศึกษา ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

 1. นักเรียนสังเกตภาพห้องนั่งเล่นสกปรกและห้องนั่งเล่นสะอาด แล้วร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ห้องนั่งเล่นในภาพที่ 1 มีลักษณะอย่างไร
  • ห้องนั่งเล่นในภาพที่ 2 มีลักษณะอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ห้องนั่งเล่นทั้งสองภาพมีความแตกต่างกัน
  • นักเรียนอยากมีห้องนั่งเล่นเหมือนในภาพใด
  • นักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้ห้องนั่งเล่นที่บ้านของนักเรียนสะอาดเรียบร้อยเหมือนในภาพที่ 2
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวโดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • บ้านจะสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย สมาชิกทุกคนในบ้านต้องทำอย่างไร
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

  ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

 • บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
 • สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือในการทำงานจนสำเร็จได้
 • เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • สร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว เช่น ความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต ความประณีตรอบคอบ รักการทำงานยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • ฝึกให้สมาชิกในครอบครัวทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอน
 1. นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว แล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม

สรุปความคิดรวบยอด

บ้านจะสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในครอบครัวมีความสุขเพราะทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้าน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com