บัญชีครัวเรือน ป.5

นักเรียนมีวิธีจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของนักเรียนอย่างไร

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร

1) ช่อง วัน/เดือน/ปี ใช้บันทึกวันที่ เดือน และปีพุทธศักราช ที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงินตามระยะเวลาที่เกิดรายการขึ้น
2) ช่องรายการ ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงินหรือรายละเอียดของรายการจ่ายเงิน
3) ช่องรายรับ ใช้บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับในช่องของรายรับ โดยกรอกให้ตรงกับรายละเอียดในช่องของรายการรายรับ
4) ช่องรายจ่าย ใช้บันทึกจํานวนเงินที่จ่ายออกหรือเงินที่ต้องชําระหนี้ในช่องของรายจ่าย โดยกรอกให้ตรงกับรายละเอียดในช่องของรายการรายจ่าย
5) ยอดคงเหลือ ใช้บันทึกจํานวนเงินที่หักลบกันระหว่างรายรับและรายจ่าย คือ
รายรับ – รายจ่าย = ยอดคงเหลือ
6) ช่องรวม ใช้บันทึกจํานวนเงินรายรับทั้งหมดรายจ่ายทั้งหมด และรายได้ทั้งหมดบวกยอดคงเหลือที่ยกมา แล้วลบด้วยจํานวนรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งจะเป็นยอดคงเหลือทั้งหมด

การทําบัญชีครัวเรือนเป็นการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว ซึ่งจะช่วยวางแผนการใช้เงินของครอบครัวและตนเองได้เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมรายจ่ายตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการเก็บออมให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกนิสัยให้มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งสามารถนําไปใช้กับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจําวันได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com