ทักษะการจัดการงานบ้าน ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ทักษะการจัดการงานบ้าน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ทักษะการจัดการงานบ้านเป็นความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบการทำงานบ้านด้วยตนเอง หรือทำงานบ้านร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ทักษะการจัดการงานบ้าน

 1. นักเรียนสังเกตภาพการทำงานคนเดียว และการทำงานเป็นกลุ่มบนกระดาน จากนั้นร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • บุคคลในภาพที่ 1 ทำงานอย่างไร
  • บุคคลในภาพที่ 2 ทำงานอย่างไร
  • นักเรียนชอบวิธีการทำงานแบบภาพใดมากกว่ากัน
  • ถ้าต้องการให้งานเสร็จเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ควรปฏิบัติตามบุคคลในภาพใด
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการจัดการงานบ้าน จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

  ทักษะการจัดการงานบ้าน

ทักษะการจัดการ หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคล และจัดระบบคนในการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการงานบ้านจึงเป็นการทำงานบ้านด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน เช่น ไฟฟ้าน้ำ กระดาษ อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำความรู้เรื่อง การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบและการเขียนแผนการทำงานบ้านมาประยุกต์ใช้กับงานแต่ละงานที่จะทำ

 1. นักเรียนแต่ละคนได้รับแถบข้อความงานต่าง ๆ จากนั้นร่วมกันสังเกตแถบข้อความการทำงานคนเดียว และแถบข้อความการทำงานเป็นกลุ่มบนกระดาน แล้ววิเคราะห์แถบข้อความงานของตนเองว่าควรทำคนเดียวหรือทำร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมกับนำแถบข้อความงานของตนเองไปติดให้สัมพันธ์กับ แถบข้อความบนกระดาน
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าการจัดการงานด้วยตนเองและการจัดการงานเป็นกลุ่มมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยตัวแทนนักเรียนเขียนบันทึกลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการจัดการงานบ้าน โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มในการทำโครงงาน นักเรียนจะทำอย่างไรให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปความคิดรวบยอด

การใช้ทักษะในการจัดการงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.