การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และเมื่อบ้านน่าอยู่อาศัย ทุกคนในบ้านก็จะมีความสุข
งานบ้านมีทั้งงานทำความสะอาดบ้าน งานบริการในบ้าน งานบำรุงรักษาและดูแลบริเวณบ้าน งานดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายงานเก็บล้าง และงานประกอบอาหาร ซึ่งงานเหล่านี้สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรช่วยกันทำตามความสามารถของตนเอง

ประเภทของงานบ้าน
รูปที่ 1 ประเภทของงานบ้าน

๑.๑ ลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ
งานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะดังนี้
๑) งานบ้านที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง งานที่หัวหน้าครอบครัวหรือ
ผู้ปกครองมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวทำตามความสนใจและความถนัด ซึ่งเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
๒) งานบ้านที่ไม่ได้รับมอบหมาย หมายถึง งานที่สมาชิกในครอบครัวช่วยทำด้วยความสมัครใจ หรือช่วยทำแทนสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ในโอกาสต่างๆ

๑.๒ มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ดังนี้
๑. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกี่ยงกันทำงาน
๒. ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานแทนสมาชิกในครอบครัวตามความสามารถของตนเอง เมื่อเจ้าของงานเจ็บป่วย หรือต้องการให้งานเสร็จเร็วขึ้น
๓. กล่าวคำ “ขอบคุณ” เมื่อผู้มีอายุมากกว่าช่วยงาน หรือ “ขอบใจ” เมื่อผู้มีอายุน้อยกว่าช่วยงานทุกครั้ง
๔. กล่าวคำ “ขอโทษ” ทุกครั้งที่ทำงานผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น
๕. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน

๑.๓ ประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีมารยาทที่ดีมีประโยชน์ต่อบ้านที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว ดังนี้
๑. บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
๒. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือในการทำงานจนสำเร็จได้ ๓. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. สร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต ความประณีตรอบคอบ รักการทำงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๕. ฝึกให้สมาชิกในครอบครัวทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอน

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีมารยาทจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันสร้างนิสัยที่ดี และบ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.