การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ป.5

การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคี สร้างนิสัยที่ดีต่อกัน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทำงาน โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนทำสิ่งใดบ้างเมื่ออยู่บ้าน
  • สิ่งใดบ้างที่นักเรียนทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สมาชิกในครอบครัว และบริเวณบ้าน
  • เมื่อทำงานดังกล่าวเสร็จแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร
 2. นักเรียนบอกถึงงานบ้านที่เคยปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวจากนั้นนักเรียนเขียนบันทึกลงในแผนภาพความคิดบนกระดาษ
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทำงานบ้าน โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • บ้านที่ได้รับการดูแลทำความสะอาดเป็นประจำจะมีลักษณะอย่างไร
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

การทำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวได้ทำงานร่วมกัน ช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และเมื่อบ้านน่าอยู่อาศัย ทุกคนในบ้านก็จะมีความสุข

 1. นักเรียนนำงานบ้านที่เคยปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวจากแผนภาพความคิดในข้อ 2 มาจำแนกตามประเภทของงานบ้าน ลงในแผนภาพความคิดบนกระดาษ
 1. นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่างานบ้านใดหากทำโดยไม่ระมัดระวัง จะเกิดอันตรายได้ และเกิดอันตรายอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอด

งานบ้านที่ทำร่วมกับสมาชิกในครอบครัวแบ่งออกได้หลายประเภท การเลือกทำงานบ้านควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความถนัด และช่วงเวลาว่าง

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com