การดูแลเสื้อผ้า

การดูแลเสื้อผ้า
การดูแลเสื้อผ้า วิชาการงานอาชีพ ป.5

เราจะดูแลเสื้อผ้าให้มีอายุการใช้งานนานๆได้อย่างไร

หมั่นตรวจสอบการชํารุดของเสื้อผ้าอย่างสมํ่าเสมอ ทําการซ่อมแซม
เสื้อผ้าเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย และทําความสะอาดเสื้อผ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

ถ้าเสื้อผ้าของนักเรียนชํารุด นักเรียนควรทําอย่างไร

ตรวจสอบการชํารุด ถ้าเสื้อผ้าชํารุดเล็กน้อยให้ซ่อมแซมด้วยวิธีการเย็บด้วยมือเบื้องต้น ถ้าเสื้อผ้าชํารุดเสียหายมากควรนําไปให้ผู้ปกครองช่วยซ่อมแซม

การซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง มีประโยชน์อย่างไร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.