การซ่อมแซมของใช้ (การงานอาชีพ ป.5)

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. บอกเหตุผลและวิธีการซ่อมแซมของใช้ภายในบ้านได้อย่างถูกต้อง (K)
    2. ซ่อมแซมของใช้ภายในบ้านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการ (P)
    3.  มีความรอบคอบในการซ่อมแซมของใช้ภายในบ้านได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความประณีตในการทำงาน (A)

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ของใช้ภายในบ้านที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต เมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่ง อาจเกิดความชำรุดเสียหายได้ แต่ถ้าเรารู้จักการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดจะทำให้ของใช้ที่ชำรุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งการซ่อมแซมของใช้ได้เองจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้อีกด้วย

คำถามชวนคิด

ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนเกิดชำรุด เสียหายนักเรียนจะทำอย่างไร

เนื้อหาจาก Powerpoint

เนื้อหาในหนังสือเรียน

คำถามกระตุ้นความคิด

😀 หากเราสามารถซ่อมแซมของใช้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง

นอกจากเสียงที่จะรบกวนผู้อื่นเวลาซ่อมแซมของใช้แล้ว กลิ่นของน้ำยาต่างๆและเศษผงที่เกิดจากการทำงานก็อาจรบกวนสมาชิกในบ้านด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมและ ทำความสะอาดสถานที่หลังจากซ่อมแซมของใช้เสร็จแล้วเสมอ

วิธีทำความสะอาดเตารีด.

การซ่อมแซมเลื่อยลัดดา

กิจกรรมท้ายบทเรียน

ให้นักเรียนตอบคำถามจากหน้าสื่อเรียนหน้า 41 หรือจาก google form นี้ มีคะแนน 10 คะแนน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com