การจัดห้องครัว

การจัดครัว

เราจะทำอย่างไรให้ห้องครัวสะอาดและถูกสุขอนามัย

หากห้องครัวมีความสกปรกและรกรุงรังนักเรียนควรทำอย่างไร

ทำความสะอาดและจัดเก็บให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย

คู่มือครู วิชาการงานอาชีพ

ห้องครัวเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหาร มักจะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคมาอาศัยอยู่ การจัดห้องครัวและทำความสะอาดถือว่าเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในการประกอบอาหาร และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com