กระบวนการทำงานบ้าน ป.5

กระบวนการทำงานบ้าน ป 5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง กระบวนการทำงานบ้าน แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทำงานบ้านที่ถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยลดความสับสนในการทำงาน และมีแนวทางในการปรับปรุงในการทำงาน

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง กระบวนการทำงานบ้าน

 1. นักเรียนสังเกตนกกระดาษที่ครูเตรียมมา แล้วตัวแทนนักเรียน 2 คน ที่พับนกกระดาษไม่เป็นเลย ออกมาหน้าชั้นเรียน แต่ละคนจะได้กระดาษสีแบบบางคนละ 1 แผ่น จากนั้นนักเรียนคนที่ 1 เรียนรู้วิธีการพับนกกระดาษที่ถูกต้องจากครูทีละขั้นตอนจนได้ผลงานออกมา ส่วนนักเรียนคนที่ 2 พับนกกระดาษตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นผู้แทนนักเรียนทั้ง 2 คน แสดงผลงานเปรียบเทียบกัน นักเรียนคนอื่น ๆ ร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ผลงานของนักเรียนคนที่ 1 มีลักษณะอย่างไร
  • ผลงานของนักเรียนคนที่ 2 มีลักษณะอย่างไร
  • นกกระดาษของนักเรียนคนที่ 1 ได้สัดส่วนที่สวยงามเพราะอะไร
  • นกกระดาษของนักเรียนคนที่ 2 ไม่ได้สัดส่วนและไม่สวยงามเพราะอะไร
 2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบและกระบวนการทำงานบ้าน โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • งานใดก็ตามที่เราทำอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ชัดเจน จะเกิดผลอย่างไร
 3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบและกระบวนการทำงานบ้าน จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถมอบหมายงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงานจนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

กระบวนการทำงานบ้าน

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ

1. วางแผนการทำงานบ้าน เป็นการกำหนดงานที่จะทำ เป้าหมายของงานที่จะทำ วิธีการทำงาน วัสดุ อุปกรณ์ เวลาที่ใช้ในการทำงาน และผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน

2. การทำงานบ้านตามแผนที่วางไว้ เป็นการทำงานบ้านตามแผนงานที่กำหนด จะช่วยลดความสับสนและความผิดพลาดในการทำงานได้

3. การประเมินผลงาน เป็นการตรวจสอบว่างานที่ทำมีข้อบกพร่องหรือไม่ ถ้ามี ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

 1. นักเรียนทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ลักษณะงานบ้านอะไรบ้างที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำ
  • ถ้านักเรียนกวาดพื้น ถูพื้นจนเสร็จแล้วค่อยปัดหยากไย่บนเพดานทีหลัง จะเกิดผลอย่างไร
  • ถ้านักเรียนปัดหยากไย่บนเพดานก่อน แล้วค่อยมากวาดพื้น ถูพื้นทีหลังจะเกิดผลอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าการจัดการงานบ้านต้องทำเป็นระบบหรือไม่ เพราะอะไร
 1. นักเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ในบ้าน จากนั้นร่วมกันเรียงลำดับงานบ้านที่จะลงมือทำก่อนและหลังลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม

สรุปความคิดรวบยอด

การทำงานบ้านแบบประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย และได้ผลงานที่มีคุณภาพ ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com