การงานอาชีพ ป.6

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยที่ 1 การดูแลของใช้ในบ้าน
(ง1.1 ป.6/1-3)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. กระบวนการทำงาน
 2. การดูแลบ้านและสิ่งของเครื่องใช้

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 การประกอบอาหาร
(ง1.1 ป.6/1-3)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การเตรียมประกอบอาหาร
 2. การจัดอาหาร
 3. ตัวอย่างการประกอบอาหาร

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 งานเกษตร
(ง1.1 ป.6/1-3)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. งานเกษตร
 2. การปลูกพืช
 3. การเลื้ยงสัตว์

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่ 4 งานช่าง
(ง1.1 ป.6/1-3)

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 คะแนน

 1. ความรู้พื้นฐานงานช่าง
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ ติดตั้งและประกอบของใช้ภายในบ้าน
 3. ปฏิบัติติดตั้งและประกอบของใช้ภายในบ้าน

กิจกรรมหน่วยที่ 4 มี 2 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน

หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์
(ง1.1 ป.6/1-3)

แบบทIดสอบก่อนเรียน

 1. รู้จักงานประดิษฐ์
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
 3. การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ
(ง1.1 ป.6/1-3)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การทำธุรกิจ
 2. การบันทึก รายรับ-รายจ่าย
 3. การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 7 การประกอบอาชีพ
(ง2.1 ป.6/1-2)

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. สำรวจอาชีพ
2. การเลือกประกอบอาชีพ

กิจกรรมตอบคำถาม 2 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)

Print Friendly, PDF & Email