หน่วยที่ 1 งานบ้าน  ป.2

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่องงานบ้าน ป.2 แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน  ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุข   การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน พื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน การช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่องงานบ้าน ป.2 แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

  1. ถ้าสมาชิกในบ้านทุกคนทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร
  2. การทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
  3. นักเรียนมีวิธีการใดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านใช้งานได้นาน
  4. นักเรียนดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการกวาดบ้านอย่างไรให้คงทน
  5. การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารมีประโยชน์อย่างไร
  6. ถ้านักเรียนล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมไม่ถูกวิธีจะเกิดผลอย่างไร
  7. นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการล้างแก้วน้ำให้สะอาดไม่มีกลิ่นคาว

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง งานบ้าน ป.2

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.