วิธีการเพาะเมล็ด

กระบะเพาะเมล็ดควรมีรูระบายนํ้าอยู่ด้านล่าง และควรมีขนาด
ของรูให้เหมาะสมกับปริมาณของเมล็ด เพื่อให้นํ้าสามารถระบายออกไปได้อย่างสะดวก และ
ไม่มีนํ้าขังอยู่ในกระบะเพาะ

ในการเพาะเมล็ดเราควรเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่เราชื่นชอบและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งควรปลูกในวัสดุปลูก ภาชนะที่เหมาะสม เพื่อจะได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโต และควรเลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแข็งแรงและมีความเหมาะสมกับงานเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com