พันธุ์พืชที่ควรรู้จัก

พันธุ์พืช คืออะไร และพันธุ์พืชที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง

พืชไร่ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ด้วย เช่น พืชนํ้ามัน พืชเส้นใย พืชหัว
พืชสวน สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น สมุนไพร เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ส่วนต่างๆ หรือสกัดเอาสารเคมีมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com