• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงานอาชีพ ป .2
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว วิชา การงานอาชีพ ป.2

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว วิชา การงานอาชีพ ป.2

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

สรุปนะครับ

สมาชิกในครอบครัวคือบุคคลที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน

ครอบครัวเล็กมีเพียง พ่อ แม่ ลูก เท่านั้น

ครอบครัวใหญ่มี ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา อาศัยในบ้านเราด้วย

ข้อควรจำ

Print Friendly, PDF & Email