บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน ป.2

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

    บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความสุข

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ เพื่อนอนหลับพักผ่อน และทำกิจกรรมต่าง ๆแต่ละครอบครัวอาจมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกัน ครอบครัวขนาดใหญ่จะมีสมาชิกหลายคน ครอบครัวขนาดเล็กจะมีสมาชิกน้อยกว่า สมาชิกในบ้านแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน บทบาท หมายถึง การทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่ และสมาชิกในบ้านมีความสุข

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน

พ่อ หรือ บิดาหรือ father

 1. อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้าน
 2. ทำงานหารายได้
 3. ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
 4. ทำสวน ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้
 5. ล้างรถยนต์

แม่ หรือ มารดา หรือ mother

 1. อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้าน
 2. ทำงานหารายได้
 3. ประกอบอาหาร
 4. ซ่อมแซมเสื้อผ้า

พี่ๆ น้อง

 1. ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครู
 2. ซักเสื้อผ้า รีดเสื้อผ้า
 3. ถูบ้านทิ้งขยะ
 4. เช็ดกระจก
 5. กรอกน้ำ จัดโต๊ะอาหาร

ตัวเรา

 1. ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครู
 2. ช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำ แต่งตัว หยิบจับ
 3. ใช้ช้อนส้อมและแก้วน้ำในการรับประทานอาหาร
 4. จัดเก็บของเล่น ของใช้ และอุปกรณ์การเรียน
 5. กวาดบ้าน
 6. ล้างจานล้างแก้วน้ำ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com