การเพาะเมล็ด

ก่อนจะทําการเพาะเมล็ด นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดก่อน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ วัสดุปลูก ภาชนะปลูกและแปลงปลูก และเครื่องมืองานเกษตร ทั้งนี้นักเรียนต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให์เหมาะสมกับวิธีการเพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ดมีหลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ดในภาชนะ การ
เพาะเมล็ดในกระบะเพาะ และการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนที่แตกต่าง
กันออกไป

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com