การประดิษฐ์ของเล่น

ที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง ของเล่นแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ หากนําราคาของเล่นทุกชิ้นในบ้านของนักเรียนมารวมกันทั้งหมดจะมีราคาเท่าไหร่

ของเล่นแต่ละชิ้นมักจะมีราคาแพง หากนําราคาทุกชิ้นมารวมกันจะพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนเสียเงินไปจํานวนมากกับการซื้อของเล่น หน้าที่
ของนักเรียน คือควรช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระซึ่งการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ด้วยตนเอง ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
แบ่งเบาภาระจากพ่อแม่ได้

นักเรียนต้องสํารวจความต้องการของตนเองก่อนว่าจะประดิษฐ์อะไร จากนั้นค้นคว้าหาข้อมูลอุปกรณ์ และขั้นตอนการทํา ควรวางแผนการทํางานก่อนลงมือปฏิบัติ และประเมินผลงานของตนเอง เพื่อให้ประดิษฐ์ของเล่นได้ตรงตามความต้องการและใช้เล่นได้จริง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com