กระบวนการทำงานประดิษฐ์

ความคิดสร้างสรรค์มีความสําคัญใน
การทํางานประดิษฐ์อย่างไร

ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน เพราะจะช่วยให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาแปลกใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลงานที่ดีขึ้นส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางสมองและ
สามารถรับมือกับสถานกรณ์ต่างๆ ได้ดีอีกด้วย

ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมองที่สามารถคิดได้หลากหลายแปลกใหม่จากสิ่งที่มีอยู่โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ขึ้นมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ควรจะประกอบไปด้วย
3 ประการ คือ เป็นสิ่งใหม่ใช้การได้ และมีความเหมาะสม

ในการทํางานประดิษฐ์นักเรียนมีขั้นตอนการวางแผนให้ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์อย่างไร

1) กําหนดปัญหาหรือความต้องการ
2) รวบรวมข้อมูล โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช์ในการทํางานประดิษฐ์
3) ออกแบบและลงมือปฏิบัติงาน
4) ประเมินผลงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com