• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงานอาชีพ ป.1
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้

นักเรียนคิดว่า ตนเองใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ได้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ให้ถูกประเภท