หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.1

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง “งานบ้าน” แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยสมาชิกทุกคนช่วยกันทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ ทั้งงานดูแลบ้าน บริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน และงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

            งานบ้านเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อบ้านและสมาชิกในครอบครัว ช่วยสร้างนิสัยที่ดีแก่ตนเอง สร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นการทำให้ร่างกายได้ออกแรงและเคลื่อนไหวและยังทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นเหม็น สัตว์และแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน

            การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ทั้งการจัดเก็บของเล่น ของใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว หากมีวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเหมาะสมจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของไม่สูญหายหรือเสียหาย ใช้งานได้สะดวก และไม่เกิดโรคติดต่อ

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง “งานบ้าน” แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

 1.  การทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของใคร
 2. นักเรียนสามารถทำงานบ้านอะไรได้บ้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในครอบครัว
 3. นักเรียนคิดว่าน้ำที่เหลือจากการถูบ้านสามารถนำไปใช้งานได้อีกหรือไม่ และใช้งานอย่างไร
 4. งานบ้านใดบ้างที่นักเรียนต้องทำด้วยความระมัดระวัง และอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
 5. นักเรียนจะทำอย่างไรให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมบ้านรู้สึกชื่นชมบ้านของนักเรียน
 6. นักเรียนนำของใช้มาเล่นเพื่อความสนุกสนานได้หรือไม่
 7. นักเรียนมีวิธีใดบ้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ของเล่นและของใช้สูญหาย
 8. นักเรียนจะทำอย่างไรกับของเล่นที่ไม่เล่นแล้วกลับมามีประโยชน์อีกครั้ง          
 9. ปัจจุบันนักเรียนจัดเก็บของใช้ใดด้วยตนเองบ้าง
 10. ของใช้ส่วนตัวนำไปใช้ร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 11. หากนักเรียนหยิบจับแก้วน้ำผิดวิธีจะส่งผลอย่างไร

เนื้อหา หน่วยที่ 1 งานบ้าน

 1. รู้จักงานบ้าน
 2. ประเภทของงานบ้าน
 3. งานดูแลบ้าน บริเวณบ้าน และ เครื่องใช้ในบ้าน
 4. งานอำนวยความสะดวกให้แก่ สมาชิกในครอบครัว
 5. ประโยชน์ของการทำงานบ้าน
 6. ของเล่นและของใช้
 7. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
 8. การจัดเก็บของเล่น
 9. การจัดเก็บของใช้
 10. รู้จักของใช้ส่วนตัว
 11. การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว

การวัดผลประเมินผล

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
ง ๑.๑ง 1.1 ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง82
ง 1.1 ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย82
ง 1.1 ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา82

ภาระชิ้นงาน

 1. ชิ้นงานที่ 1  เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
 2. ชิ้นงานที่ 2  การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.