รู้จักงานบ้าน ป.1

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง รู้จักงานบ้าน แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง รู้จักงานบ้าน

 1. นักเรียนสังเกตภาพที่ 1 และภาพที่ 2 จากนั้นร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • คนในภาพที่ 1 กำลังทำอะไร
  • กิจกรรมที่คนในภาพที่ 1 ทำ มีประโยชน์หรือไม่
  • คนในภาพที่ 2 กำลังทำอะไร
  • กิจกรรมที่คนในภาพที่ 2 ทำ มีประโยชน์หรือไม่
 1. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างงานที่รู้จักมาคนละ 1 งาน ผู้แทนนักเรียนบันทึกลงในแผนภาพความคิดบนกระดาษ
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • การซักผ้ามีประโยชน์อย่างไร
  • การรดนํ้าต้นไม้เป็นงานที่มีประโยชน์อย่างไร
 2. นักเรียนได้รับแจกแถบข้อความงานบ้านและงานอาชีพ จากนั้นร่วมกันสังเกตและอ่านแถบข้อความของตนเอง ครูแบ่งกระดานออกเป็น 2 ฝั่ง แล้วติดแถบข้อความ ดังนี้

5. นักเรียนสังเกตและอ่านแถบข้อความบนกระดาน แล้วจัดจำแนกโดยนำแถบข้อความของตนเองติดในกระดานฝั่งที่คิดว่าเป็นงานประเภทเดียวกัน

 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • การกวาดบ้านเป็นงานหรือไม่
  • การกวาดบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านหรือไม่ได้ทำในบ้าน
  • เกษตรกรเป็นงานหรือไม่
  • เกษตรกรเป็นงานที่ทำในบ้านหรือไม่ได้ทำในบ้าน
  • งานใดเป็นงานบ้าน
 2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพบนกระดาน แล้ววิเคราะห์ว่าภาพใดเป็นงานบ้าน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบ้านที่เคยทำ โดยผู้แทนนักเรียนเขียนบันทึกลงในแผนภาพบนกระดาน

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.