• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงานอาชีพ ป.1
การถอนและจัดเก็บวัชพืช

การถอนและจัดเก็บวัชพืช

วัชพืชคืออะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง

นักเรียนมีวิธีการถอนและเก็บวัชพืชอย่างไร

นักเรียนคิดว่า การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชจะทําให้เกิดผลอย่างไร

Print Friendly, PDF & Email