• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงานอาชีพ ป.1
การจัดตู้

การจัดตู้

นักเรียนเคยหาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ไม่พบบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ช่วยยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไร

Print Friendly, PDF & Email