• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
การงานอาชีพ ป.1
การจัดชั้นวางของ

การจัดชั้นวางของ

นักเรียนมีวิธีการจัดเก็บชั้นวางหนังสือและชั้นวางของเล่นของตนเองอย่างไร

ถ้านักเรียนไม่จัดเก็บของเล่นไว้ในชั้น จะจัดเก็บของเล่นไว้ที่ใดได้อีกบ้าง

นักเรียนควรจัดเก็บหนังสือและของเล่นของตนเองบ่อยแค่ไหน เพราะเหตุใด

Print Friendly, PDF & Email