9. แหล่งข้อมูล ป.5

แหล่งข้อมูลถือว่าเป็นต้นกำเนิดของข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อินเทอร์เน็ต บุคคล และ สถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งข้อมูลสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

8. ลักษณะข้อมูลที่ดี ป.5

การค้นหาข้อมูลเพื่อทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ดีควรมีความ ถูกต้องเชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัย และ มีความสอดคล้องกันของข้อมูล นอกจากนั้นข้อมูลต่าง ๆ ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

6. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ป.5

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรมว่า ถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องผู้เขียนจะต้องตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใน
โปรแกรมโดยเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างผังงานกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

5. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch ป.5

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch คือ การเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานให้กับตัวละคร
แต่ละตัวที่สร้างขึ้นโดยใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายในการสั่งให้ตัวละครทำงาน สำหรับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรม