เรียนคอมพิวเตอร์กับครูออฟ

15. มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ป.5

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทั่วถึงและทั่วโลก แต่การติดต่อสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องสื่อสารอย่างมีมารยาท ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ภาษาที่สุภาพ การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งต่อให้ผู้อื่น และไม่เผยแพร่ข้อความหรือภาพ
ที่ผิดกฎหมาย

14. อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ป.5

ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการใช้ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ความเดือดร้อน และเสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้น ผู้ใช้งานที่ดีควรปฏิบัติตนตามแนวทางป้องกันการเกิดปัญหา อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

13. การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ป.5

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นบริการที่ช่วยตอบสนองความต้องการ
ในการสื่อสาร ของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล โปรแกรมสนทนา และบล็อก

12. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ อินเทอร์เน็ต ป.5

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ที่เรียกว่า Search Engine สามารถค้นหาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ด การค้นหาข้อมูลตามหมวดหมู่ หรือการค้นหาข้อมูลจากหลาย แหล่ง และในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

11. การประมวลผลข้อมูล ป.5

ข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรามีจำนวนมาก ๆ มีข้อมูลบางอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที และมีข้อมูล บางอย่างที่จะต้องนำไปประมวลผลทำให้เป็นข้อมูลสารสนเทศก่อนนำมาใช้งาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้นสามารถเลือกทำได้ หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การแยกแยะข้อมูล และ
การเรียงลำดับข้อมูล

10. การรวบรวมข้อมูล ป.5

การรวบรวมข้อมูล เป็นการดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ซึ่งขั้นตอนในการรวบรวม ข้อมูลนั้นจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจ วางแผน และพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล กำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล ค้นหาและรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูล
ส่วนวิธีการในการรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 วิธี คือ การสังเกต สำรวจและจดบันทึก การสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

9. แหล่งข้อมูล ป.5

แหล่งข้อมูลถือว่าเป็นต้นกำเนิดของข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ อินเทอร์เน็ต บุคคล และ สถานที่ต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งข้อมูลสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

8. ลักษณะข้อมูลที่ดี ป.5

การค้นหาข้อมูลเพื่อทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ดีควรมีความ ถูกต้องเชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัย และ มีความสอดคล้องกันของข้อมูล นอกจากนั้นข้อมูลต่าง ๆ ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

6. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ป.5

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรมว่า ถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่ หากไม่ถูกต้องผู้เขียนจะต้องตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใน
โปรแกรมโดยเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างผังงานกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

5. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch ป.5

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch คือ การเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานให้กับตัวละคร
แต่ละตัวที่สร้างขึ้นโดยใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายในการสั่งให้ตัวละครทำงาน สำหรับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม จะประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรม