บทที่ 2 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย

สิงหาคม 22, 2015 ครูออฟ 0

เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบไร้สาย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อกลางนำสัญญาณซึ่งสามารถแบ่งตามช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 4 ชนิด ดังนี้  1. อินฟราเรด (Intrared) เป็นลักษณะของคลื่นที่ใช้ในการส่งข้อมูลระยะใกล้ๆ ในช่วงความถี่ที่แคบมาก ใช้ช่องทงสื่อสารน้อย มักใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งกับตัวรับสัญญาณ โดยต้องใช้วิธีการสื่อสารตามแนวเส้นตรง ระยะทางไม่เกิน 1 – 2 เมตร ความเร็วประมาณ 4 -16 เมกกะบิตต่อนาที เช่น การส่งสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลไปยังโทรทัศน์ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 อุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Hardware)

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

คอมพิวเตอร์ (Computer) เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน คุณสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์หลากหลายรุ่น หลากหลายประเภทมาเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพีซี แมคอินทอช หรือยูนิกซ์เวิร์กสเตชัน โดยใช้คอนเน็กเตอร์ (Bridge) เป็นตัวเชื่อมระบบ ที่ต่างกันให้เป็นระบบเดียวกันได้ อกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ แฟกซ์ เทปแบ๊กอัป หรืออุปกรณ์เ [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 โพรโทคอล(Protocol)

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

โพรโทคอล(Protocol) โพรโทคอล -โพรโทคอลการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผลิตจากผู้ผลิตหลายรายผ่านทางระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ กัน ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกันได้ ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของการส่งและกำหนดมาตรฐานทั้งทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยมีองค์กรกลาง เช่น IEEE ,ISO และANSI เป็นผู้กำหนดมาตรฐานขึ้นมา ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากต่างผู้ผลิต สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ภายใต้มาตรฐานเครือข่ายเดียวกัน -โพรโทคอล กฎกติกาหรือข้อตกลงท [ อ่านต่อ ]

สั่งงาน ม.2

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

ให้นักเรียนทำรายงาน เรื่อง Windows10 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า พร้อม ข้อสอบและเฉลย จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนทำคลิปนำเสนอเนื้อหา เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร์ ส่งเข้าเมล์ของครูที่ kruaof.npl.m2.2558 @blogger.com ให้นักเรียนทำใบงานในเล่มสีเหลือง โดยศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ www.kruaof.com ให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูมาส่งครูในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

บทที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   ความหมายของเครือข่าย ในส่วนของ “เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันในระยะใกล้ภายในพื้นที่เดียวกัน (Local) กับเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกล (Remote) โดยเฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกลนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลระยะไกลได้ ตัวอย่างของการสื่อสารโทรคมนาคม – โทรเลข (Telegraphy) – โทรสาร (Facsimile) – โทรศัพท์ (Telephone) – โทรทัศน์ (Television) – วิทยุกระจายเสียง (Rad [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

พัฒนาการสื่อสารข้อมูล ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำงานสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในด้านครอบครัว ด้านการทำงาน ตลอดจนสังคมและการเมืองทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ เมื่อมนุษย์มีความจะเป็นที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงมีการพัฒนาการหลายด้านที่ตอบสนองเพื่อให้ใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น 1 การสื่อสารด้วยรหัส จากอดีตกาล การ [ อ่านต่อ ]

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

การนำเสนอสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การนำเสนองาน แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

สิงหาคม 20, 2015 ครูออฟ 0

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ทดสอบความรู้หลังเข้าชมเว็บไซต์เรื่องระบบปฏิบัติการ windows 7 เบื้องต้น    

12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์

สิงหาคม 5, 2015 ครูออฟ 0

1. “รูปของเรา ลิขสิทธิ์ของเรา” รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ คลิป ของเรา ที่เราถ่ายเอง หรือ จ้างถ่ายจ้างผลิต เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยอัตโนมัติทันที – สำนักข่าว เว็บไซต์ข่าว สื่อใดๆ จะเอาไปใช้งาน “ต้องขออนุญาตเราก่อน” และคุณสามารถให้พวกเขาใช้ฟรีๆ ได้ หรือ จะเจรจาขอส่วนแบ่งรายได้ ก็ยังได้ด้วย และแม้ว่าเราจะส่งภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ให้กับสถานีข่าว รายการวิทยุ หรือหนังสือพิมพ์เพื่อนำเอาไปเผยแพร่รายงาน ก็เป็นการให้ลิขสิทธิ์สำนักข่าวนั้นๆ เพื่อเผยแพร่เท่านั้น แต่กรรมสิทธิ์ (คว [ อ่านต่อ ]