โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

หน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ศึกษาวิธีการประเมินผลจำนวนชั่วโมง
เหตุผลเชิงตรรกะ
กับการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ1. ใบงานที่ 1 ระบายสีจากคำบอก
2. ใบงานที่ 2 เรียงลำดับความสูง
3. ใบงานที่ 3 ดินสอสีแสนสวย
4. ใบงานที่ 4 ซูโดกุตัวเลข
5. ใบงานที่ 5 น้ำหวานแสนอร่อย
6. ใบงานที่ 6 ผลการแข่งขัน
4
การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย1. ตรวจใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย2
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
การเขียนโปรแกรม
โดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะ
แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน
การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความใบงานที่ 7 สามัคคีชุมนุม
ใบงานที่ 8 วาดรูปรังฝึ้ง
ใบงานที่ 9 สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
2
การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน 1. ตรวจใบงานที่ 2.1.1 เรื่อง การออกแบบ โปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ
ตรวจใบงานที่ 2.2.1 เรื่อง การออกแบบ
โปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน
4
การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratchตรวจใบงานที่ 2.3.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Scratch2
การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมตรวจใบงานที่ 2.4.1 เรื่อง การตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
2
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2
ข้อมูลสารสนเทศรู้จักข้อมูลตรวจใบงานที่ 3.1.1 เรื่อง ประเภทของข้อมูล2
ลักษณะของข้อมูลที่ดีตรวจใบงานที่ 3.2.1 เรื่อง ลักษณะของข้อมูลที่ดี2
แหล่งข้อมูลตรวจใบงานที่ 3.3.1 เรื่อง แหล่งข้อมูล2
การรวบรวมข้อมูลตรวจใบงานที่ 3.4.1 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล2
การประมวลผลข้อมูลตรวจใบงานที่ 3.5.1 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล2
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้
อินเทอร์เน็ต
ตรวจใบงานที่ 3.6.1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต2
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยการติดต่อสื่อสารผ่าน
อินเทอร์เน็ต
ตรวจใบงานที่ 4.1.1 เรื่อง โปรแกรมสนทนาออนไลน์4
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต. ตรวจใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง การป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต2
มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตประเมินการนำเสนอผลงาน2
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ประเมินการนำเสนอผลงาน 2
การนำเสนอข้อมูลและการทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ประเมินการนำเสนอผลงาน 2