โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4

หน่วยการเรียนรู้เรื่องศึกษาวิธีการประเมินจำนวนชั่วโมง
ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสลำลองตรวจชิ้นงานเรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม2
การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต1. ตรวจกระดาษฟลิปชาร์ตเรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต
2. ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต
3. ตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
4. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 1
2
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratchการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น1. ตรวจป้ายนิเทศ เรื่อง โปรแกรม scratch
2. สังเกตการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น
1
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น (1)1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในโปรแกรม Scratch
2. สังเกตการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น
3. ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม scratch
4. ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง บล็อกคำสั่ง
2
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น (2)1. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในโปรแกรม Scratch
2. ตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch
3. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 2
2
การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้งานอินเทอร์เน็ต (1)1. ตรวจชิ้นงาน เรื่อง รูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต
2. สังเกตการค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บ Search Engine เช่น Google
1
การใช้งานอินเทอร์เน็ต (2)1. สังเกตการค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บ Search Engine เช่น Google
2. ตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 3
2
การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดตรวจชิ้นงาน เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด2
การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล1. ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง คำนวณหาค่าต่าง ๆ
2. ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
3. สังเกตการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
2
การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์1. ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
2. สังเกตการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
3. ตรวจผลงานการนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
4. ตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์
5. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 4
2
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย (1)1. สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ เรื่องพลเมืองดิจิทัล
2. ตรวจแบบใบงานที่ 5.1 เรื่อง พลเมืองดิจิทัล
1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัย (2)1. ตรวจแบบใบงานที่ 5.1 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
2. ตรวจผังมโนทัศน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
3. ตรวจการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 5
2