โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

เนื้อหา หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา
แนวคิดในการแก้ปัญหา

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เนื้อหา หน่วยที่ 2 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ
การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch
การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

การค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต
การจัดลำดับผลลัพธ์การค้นหา
การประเมินความน่าเชื่อถือ

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหา หน่วยที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตั้งซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบปลายภาคเรียน