5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)

5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)
หมายถึง แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งสามารถใช้ แผนผังนี้แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน มีสัญลักษณ์และคำอธิบายดังนี้

About the author