1. อัลกอริทึม (Algorithm)

อัลกอริทึม (Algorithm)
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น เราควรใช ้เหตุผลหรือกระบวนการมาพิจารณาประกอบ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหา ที่มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็น ขนั้เป็นตอนและชดัเจน เมื่อเราม่ิแก้ป้ญหาแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์ อย่างไร โดยอัลกอริทึมมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ทำความเข้าใจปัญหา
  2. คิดวิธีการแก้ไขปัญหา
  3. เรียงลำดับขั้นตอนก่อนหลังในแต่ละวิธีการ
  4. ทบทวนขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์
  6. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

About the author