6. การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ป.6

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ถูกต้อง (K)
  2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมได้ (P)
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระสำคัญ

การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือโปรแกรมไม่เป็นไปตามความต้องการ จะต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้โปรแกรมไม่เป็นไปตามต้องการให้แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น จนกว่าจะได้โปรแกรมตามที่ต้องการ

About the author