5. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch ป.6

จุดประสงค์

  1. อธิบายลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ได้ (K)
  2. ออกแบบสร้างโปรแกรมจาก Scratch ตามขั้นตอนที่กำหนดได้ (P)
  3. เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch (A)

สาระสำคัญ

โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรม (block) นำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง (Code) เพื่อสั่งให้โปรแกรม Scratch ทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้ สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ โดยต้องกำหนดตัวแปร เขียนโปรแกรมอย่างมีเงื่อนไข เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ และเขียนโปรแกรมหาค่า ค.ร.น.