5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)

มิถุนายน 15, 2018 ครูออฟ 0

5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart) หมายถึง แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งสามารถใช้ แผนผังนี้แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน มีสัญลักษณ์และคำอธิบายดังนี้

4. กิจกรรม ครั้งที่ 1

มิถุนายน 15, 2018 ครูออฟ 0

ให้นักเรียนวิเคราะห์ระยะทางที่ผีเสื้อจะบินไปหาดอกไม้ที่ใกล้และเร็วที่สุด เรามีเกมส์ให้เล่นน่ะ https://game.lesson2plan.com/

3. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode)

มิถุนายน 15, 2018 ครูออฟ 0

การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode) คือ การอธิบายด้วยรหัส โดยเราสามารถกำหนดรหัส จำลอง ขึ้นเองได้ ยกตัวอย่างเช่น ให้นักเรียนเล่นเกมส์ นี้ แล้วให้นักเรียนอธิบายวิธีที่สามารถทำให้แมวไปจับแมงปอได้

2. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language)

มิถุนายน 15, 2018 ครูออฟ 0

การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language)  คือ การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วน ประกอบ 2 ส่วน คือ ลำดับ และขั้นตอนการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การต้มไข่   

1. อัลกอริทึม (Algorithm)

มิถุนายน 15, 2018 ครูออฟ 0

อัลกอริทึม (Algorithm) ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้น เราควรใช ้เหตุผลหรือกระบวนการมาพิจารณาประกอบ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหา ที่มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็น ขนั้เป็นตอนและชดัเจน เมื่อเราม่ิแก้ป้ญหาแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์ อย่างไร โดยอัลกอริทึมมีขั้นตอน ดังนี้ ทำความเข้าใจปัญหา คิดวิธีการแก้ไขปัญหา เรียงลำดับขั้นตอนก่อนหลังในแต่ละวิธีการ ทบทวนขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด