แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา ป.6

มิถุนายน 4, 2018 ครูออฟ 0

แบบทดสอบ บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการแก้ปัญหา ป.6 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 ให้ผ่าน 7 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์ ที่กี่ครั้งก็ไดเจนกว่าจะผ่าน   https://www.thaitestonline.com/test_10_on_15868.html    

เฉลยแนวข้อสอบการงานาชีพ ม.1

มีนาคม 13, 2018 ครูออฟ 0

ตอบ แผนการทำงานที่ดีจะทำให้งานสำเร็จตรงตามเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบ ภายหลังการทำงานเสร็จแล้วสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานได้ คือ การประเมินผล

No Image

แนวข้อสอบการงาน อาชีพ ม.1

มีนาคม 13, 2018 ครูออฟ 0

ขั้นตอนใดในกระบวนการทำงานที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จมากที่สุด ก. การวิเคราะห์งาน ข. การวางแผนในการทำงาน ค. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน ง. การประเมินผลการทำงาน สิ่งที่ได้จากการประเมินผลการทำงานคือข้อใด ก. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ข. จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง ค. ทราบสิ่งที่ควรแก้ไขในการทำงาน ง. เห็นภาพรวมของงานก่อนลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มคือข้อใด ก. เป็นผู้เสนอแนะที่ดี ข. มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากขึ้น ค. เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการพูด ง. มีความเป็นผ [ อ่านต่อ ]

No Image

แบบทดสอบ ป.5

กุมภาพันธ์ 26, 2018 ครูออฟ 0

แบบทดสอบ ป.5  วิชาเทคโนโลยี  http://www.thaitestonline.com/test_10_on_82225.html คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  http://www.thaitestonline.com/test_10_on_97761.html