วิทยการคำนวณ ป.4

1. ข้อความปริศนากับเจ้าหนูยอดนักสืบ ป.4

เหตุผลเชิงตรรกะ คือ การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล มีความสำคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผล สร้างการจัดลำดับเรื่องราวก่อนหลัง โดยแยกแยะความสำคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ทำให้การตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์
อัลกอริทึม คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับขั้นตอน วิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ซึ่งการแก้ปัญหาโดยการใช้อัลกอริทึมนี้ สามารถใช้แก้ปัญหาทั่ว ๆ ไปและยังใช้กับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ คือการใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ลำดับและขั้นตอนการทำงาน

17. การนำเสนอข้อมูลและการทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ป.5

เมื่อต้องการเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมาก เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยาก และในบางครั้งก็ไม่สามารถ
ทำการสำรวจได้ครบทุกคน เนื่องจากบริเวณที่ทำการสำรวจมีความกว้างและมีความซับซ้อน ดังนั้น จึงควรมี การทำแบบสำรวจความคิดเห็น โดยใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำการสำรวจที่ครอบคลุม ชัดเจน และแม่นยำ

16. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ป.5

การพิจารณาข้อมูลโดยการจำแนก แยกแยะ จัดเรียง คำนวณ แล้วนำเสนอในรูปแบบของกราฟ หรือ แผนภูมิ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด ซึ่งซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ คือ ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล กูเกิลชีต